شمشیربازی

صالحی امیری: کرونا یک شوک به مجموعه ورزش قهرمانی ما وارد کرد

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: کرونا یک شوک به مجموعه ورزش قهرمانی ما در اوج کسب سهمیه های المپیک وارد کرد و یک توقف جدی به وجود آمد و شرایط جدیدی به مجموعه ورزش قهرمانی تحمیل شد.

28 مرداد 1399

بانوان شمشیرباز همدانی بر سکوی سوم قهرمانی کشور

تیم شمشیربازی بانوان استان همدان در اسلحه اپه بهمقام سوم تیمی در رقابت های قهرمانی کشور دست یافتند.

20 بهمن 1398